• Algemeen Bestuur

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd.
  Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

  Het algemeen bestuur van FC Uitgeest is als volgt samengesteld.

  ALGEMEEN BESTUUR

  Functie

  Naam

  Email

  Tel.nr

  Voorzitter

  Johan de Meij

  voorzitter@fcuitgeest.nl

  06-51183511

  Accommodatie

  Martin van Klinken

  accommodatie@fcuitgeest.nl

  06-52464093

  Secretaris

  Wilco Nieboer

  secretaris@fcuitgeest.nl

  06-20960999

  Penningmeester

  William de Lang

  penningmeester@fcuitgeest.nl  

  06-41792264

  Jeugdvoorzitter

  Vincent van den Berg

  jeugdvoorzitter@fcuitgeest.nl

  06-22603317

  Voetbaltechnische zaken

  Erik Glastra

  voetbaltechnischezaken@fcuitgeest.nl

  06-51455724

   

  Er is een vacature voor de sponsorcommissie.

  Sponsoring is een essentieel onderdeel van onze vereniging. Om dit onderdeel goed te laten functioneren zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich hier voor willen inzetten.

  Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Johan de Meij of met de penningmeester William de Lang. Zij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek.