• UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET SEIZOEN 2022/2023

  14 nov 2023
 • De Algemene Ledenvergadering van de vereniging voor het seizoen 2022/2023 wordt gehouden op woensdag 22 november om 20:00 uur in het clubhuis. Op deze vergadering zijn de leden van harte welkom.

  Hierbij het jaarverslag van FC Uitgeest dat wij gaan bespreken in de Algemene Ledenvergadering.

  I.v.m. de verduurzaming van onze samenleving sturen wij het verslag digitaal rond.

  Het bestuur van FC Uitgeest 

  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest d.d. 22 november 2023

  1.

  Opening door de voorzitter

  2.

  Ingekomen stukken en mededelingen

  3.

  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2022

  4.

  Ledenbestand

  5.

  Verslag Kascontrolecommissie

  6.

  Vaststelling Financieel Jaarverslag seizoen 2022 – 2023

  7.

  Vaststelling van de balans per 30 juni 2023

  8.

  Vaststelling van de contributies, donaties, kledingbijdrage en entreegelden

  9.

  Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2023 – 2024

  10.

  Het stellen van vragen voor de rondvraag

   PAUZE

  11.

  Vaststelling diverse jaarverslagen

  12.

  Benoeming kascommissie

  13.

  Verkiezing bestuursleden **

   

  In het afgelopen seizoen was er geen voorzitter. De werkzaamheden werden waargenomen door Vincent van den Berg.

  Het bestuur wil Johan de Meij voordragen voor deze functie.

   

  Per 30 juni jl. is Stefan Cnossen gestopt als secretaris. De werkzaamheden werden daarna waargenomen door Ben Vredenburg.

  Het bestuur wil Wilco Nieboer voordragen voor deze functie.

  14.

  Voordracht Ereleden en Leden van Verdienste

  15.

  Behandeling van de rondvraag

  16.

  Sluiting

   

  * Vaststelling van de contributies, donaties, kledingbijdrage en entreegelden. Het voorstel staat op blz. 22 van het jaarverslag

  ** Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk (mail) voor de vergadering aanmelden en ondersteund door minimaal drie stemgerechtigde leden bij het secretariaat (secretaris@fcuitgeest.nl).

  Bijlage: JAARVERSLAG-FC-UITGEEST-seizoen-2022-2023