• Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2019

  10 jan 2020
 • ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Notulen van de algemene ledenvergadering van FC Uitgeest, gehouden op 22 november  2019 in het clubhuis van de vereniging.

  De presentielijst werd door 22 leden van de vereniging getekend.

  1. Opening

  Voorzitter Frans van Zijl heet iedereen van harte welkom op deze 23e algemene ledenvergadering van FC Uitgeest.

  Wat is er het afgelopen seizoen allemaal gebeurd.

  Er is een nieuwe jeugdopleiding- en jeugdbeleidsplan geschreven door Erik Glastra. De jeugd van FC Uitgeest gaat vanaf nu volgens 1 bepaalde speelstijl spelen. Duidelijk en herkenbaar.

  Koen Ruiter heeft het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd. Een hoop werk voor Koen maar het staat als een huis.

  Patrick Putter was samen met zijn jeugdtoernooi commissie verantwoordelijk voor een mega succes. Het jeugdtoernooi was goed en professioneel georganiseerd.

  Ook was het afgelopen jaar 100 jaar voetbal in Uitgeest. Een sportief en feestelijk programma werd georganiseerd door een speciale samengestelde commissie. Dank hiervoor. Het was een prachtig feest.

  Het bestuur onder leiding van Martin van Klinken probeert een inhaalslag te maken op het gebied van duurzaamheid. De groene club van de KNVB helpt hier ook bij. Dubbelglas, ledverlichting, zonnepanelen etc. etc. Offertes zijn al binnen, nu alles nog financieren en organiseren.

  De barcommissie heeft dit jaar ook weer zijn best gedaan. In het begin liep de bar wat achter maar door hard werken en het organiseren van leuke avonden en middagen is de achterstand weer ingehaald.

  Op sportief gebied gin het ook prima. Inmiddels spelen de 13-1,15-1,17-1 en 19-1 allemaal in de hoofdklasse. Het eerste en tweede elftal zijn in hun klasse gebleven, het eerste elftal haalde zelfs een periode. Vrouwen 1 onder de bezielende leiding van Frits Walsmit werd kampioen en haalde de finale van de beker.

  We hebben ook weer een nieuw kledingcontract met JAKO en Intersport Veldhuis afgesloten. Duur van het contract is 6 jaar. En de deal die Stefan Cnossen gemaakt heeft is voor de club een stuk gunstiger geworden. Tevens zijn wij bezig met tekeningen, via JAKO, om het FC Uitgeest shirt een ander design geven.

  De gemeente Uitgeest is op hun manier bezig allerlei subsidies te verlagen of terug te draaien. We zijn hierover in gesprek met de gemeente maar blijft uiteraard wel een punt van zorg.

  Het financiële resultaat over het seizoen 2018-2019 is € 26.660 positief.

  Onze talenten die bij AZ spelen doen het ook zeer goed. Ferdy Druijf heeft zijn Europese debuut gemaakt en werd topscorer van de Keuken kampioen divisie. Loek Postma doet het ook naar behoren in de 17-1 van AZ. Fedde de Jong speelt zelfs al in oranje onder 17 en heeft een contract getekend bij AZ. Hiervoor heeft FC Uitgeest een vergoeding gekregen en daarvoor zijn weer doelen voor de jeugd gekocht. Een bord om Fedde te bedanken hangt tussen het C en het D veld. Ook is Job Tiebie naar AZ gegaan en hij speelt in de 11-1. Voor hem heeft FC Uitgeest ook een kleine vergoeding gehad van AZ.

  Het aantal leden is helaas iets gedaald maar dat was door het bestuur al aangegeven bij de vorige extra ALV. We zijn uiteraard aan het kijken hoe het ledenaantal weer omhoog kan.

  Tot slot  wordt onder de aandacht gebracht dat over 1,5 jaar Fusie Club Uitgeest 25 jaar bestaat. Dit gaan en moeten wij uiteraard met zijn allen vieren. Hiervoor zullen wij ook geld gaan vrijmaken. Wat en hoe wij dit gaan vieren moeten wij nog gaan invullen.

  Hierbij wordt overgegaan met de agenda.

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  Een bericht van verhindering is ontvangen van Gerrit Idema, Cor Feenstra, Jan Doornenbal, Jan Kuik, Joske van Rijsel, Gerda Huijbens, Martin van Klinken en Ruud Berkhout.

  Daarnaast wordt stilgestaan voor de leden en oud-leden die in het afgelopen seizoen overleden zijn. Dit zijn Dirk van Oel, Louis Zonneveld, Joke Jacobs-Beets, Roland Kiès, Henk Nijman, Tiny Nijman-Kuil, Rob Lubbers, Arie Hollenberg en Ria Haring-van Egmond.

  3. Vaststelling van de notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2019

  Jan Ursem:
  De extra algemene ledenvergadering wordt 23e vergadering genoemd Dit is verwarrend.

  De extra algemene ledenvergadering wordt aangepast in 22A.

  In de vorige ledenvergadering is een vraag gesteld omtrent de financiële vergoeding van het ICGT

  Frans van Zijl geeft aan dat het bestuur in gesprek is met het ICGT en dat het ICGT op een andere manier FC Uitgeest financieel ondersteunt.

  Verder waren er geen vragen of opmerkingen en worden de notulen met een woord van dank aan de samensteller, goedgekeurd.

  4. Verslag Kascontrole commissie

  Hans Koek geeft aan dat het zeer positief is dat de penningmeester wordt ondersteund door een administrateur. Daarnaast is de administratie keurig verzorgd en zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.

  De kascommissie stelt de leden vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2018-2019.

  De ledenvergadering gaat akkoord en de kascommissie wordt bedankt voor hun bijdrage.

  5. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2018-2019

  Fred Huijtink geeft een presentatie van de cijfers, waarbij een resultaat is gerealiseerd van € 26.600 positief.
  Het probleem waar we mee te maken hadden was dat het ledenaantal fors lager was en dat de kantine omzet veel lager was. In de begroting is met deze ontwikkelingen rekening gehouden.

  Uiteindelijk heeft de daling van het ledenaantal niet doorgezet en is de omzet in de kantine door veel inspanningen weer op het oude niveau hersteld.

  Het hogere resultaat dan begroot heeft de volgende oorzaken:

  - hogere kantine omzet

  - Lagere trainingskosten

  - Lagere kosten activiteiten van jeugd/senioren en bestuur

  - Eenmalige opleidingsvergoeding AZ ivm contract Fedde de Jong

  Jan Ursem:
  Stelt vast dat het een prachtig resultaat is maar vraagt naar de oorzaak van de hogere kosten verzekeringen en wat de overige kantine kosten inhoudt.

  Fred Huijtink geeft aan dat na de renovatie van het clubhuis er een hertaxatie van de gebouwen en inventaris is uitgevoerd. De waarden bleken veel hoger dan waarvoor we verzekerd waren. Hierdoor is de verzekeringspremie fors hoger bijgesteld.

  De overige kantine kosten betreffen kosten voor aankleding en de kosten voor bijvoorbeeld een zanger.

  Ben Vredenburg, Vincent van de Berg, Jack Zwarthoed:

  Daling ledenaantal valt mee maar de vraag is of het realistisch is dat het aantal leden zal gaat stijgen.

  Frans geeft aan dat het bestuur toch wil proberen het ledenaantal  te laten stijgen.

  Wim Beentjes:

  In het jaarverslag wordt meerdere keren gesproken over kantine in plaats van clubhuis.

  Frans geeft aan dat hier aandacht aan wordt gegeven.

  6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2019 

  Jan Ursem:

  Bij het onderdeel liquiditeit wordt gesproken over het uitputten van de lening.

  Hiermee wordt bedoeld dat het geld van de lening besteedt is aan de renovatie van het clubgebouw.

  Ben Vredenburg:

  De kledingbijdrage is geen onderdeel van de contributie alhoewel hier wel over gesproken wordt.

  Fred geeft aan dit inderdaad onjuist staat aangegeven.

  Verder waren er geen vragen en wordt de balans goedgekeurd.

  7. Vaststelling contributies, donaties voor het seizoen 2019-2020

  Vincent van de Berg:

  Er wordt gesproken over minipupillen dit zou moeten worden onderscheiden in JO6 en JO7. Wellicht ook onderscheid in contributie toepassen.

  Frans geeft aan dat we dit gaan bespreken in het bestuur.

  De voorgestelde contributie en donatie bedragen worden goedgekeurd.

  8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020

  Fred Huijtink geeft een toelichting op de begroting.
  De begroting laat een positief resultaat zien van € 1.330,- . Rekening is gehouden met een noodzakelijke toevoeging aan de onderhoudsvoorziening en rekening moet worden gehouden met meer kosten voor het groen onderhoud. De contributie is hoger maar noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen.

  Jan Ursem:

  Bij de post donateurs/bridge  ontbreekt de bijdrage van de Bridge.

  Fred geeft aan dat dit inderdaad nog moet worden toegevoegd. Het begrote resultaat zal daarom uitkomen op € 3.330,-.

  Jan Ursem:

  De opbrengsten van de reclameborden laten een lager resultaat zien van € 8.000.

  Fred geeft aan dat de sponsor inkomsten anders ingedeeld zijn, en als één geheel moet worden gezien.

  Jan Ursem:

  Met betrekking tot de voorziening groot onderhoud is de vraag of dit gedekt is met een plan.

  Dit wordt inderdaad gedekt door een plan wat op dit moment wordt herijkt. Een nadere analyse wordt gemaakt.

  Vincent van de Berg:

  Voor verzorgingskosten is € 88.000 opgenomen.

  Dit is onjuist en moet € 8.800 zijn.

  Vincent van de Berg geeft verder aan dat het ICGT volgend jaar 35 jaar bestaat. Tijdens dit toernooi zal de vrijwilligersavond worden georganiseerd wat wellicht kosten scheelt.

  Jack Zwarthoed:

  Is de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening resultaat gestuurd? En zijn de clubhuis inkomsten niet te voorzichtig begroot?

  Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de begroting conservatief is ingestoken en dat we de komende tijd willen investeren in duurzaamheid. De clubhuisinkomsten zijn lastig in te schatten omdat dit afhankelijk is van veel factoren.

  8A. Terugkoppeling nieuw vrijwilligersbeleid

  Koen Ruiter geeft een presentatie over de ervaringen van het ingezette nieuwe vrijwilligersbeleid. Conclusie is dat het goed gaat maar op een aantal punten verbeteringen nodig zijn. Hiervoor zal volgende week een evaluatie met betrokkenen over plaatsen.

  Paul Klijn:

  Vraagt of er aandacht is voor de coördinatie in het wedstrijdsecretariaat.

  Koen geeft aan dat hier zeker aandacht voor is maar dat het niet altijd even makkelijk is om “instructeurs” te vinden die de vrijwilligers op weg helpen. Wel is er een instructiemap gemaakt.

  Jack Zwarthoed:

  Geeft aan dat het continue herhalen van het doen van vrijwilligerstaken tot irritatie leidt.

  Koen geeft aan dat hij dat niet herkent. Dit kan bij een enkeling zo gevoeld worden maar hij krijgt meer signalen dat er te weinig wordt gecommuniceerd.

  9. Rondvraag

  Jan Ursem:

  Hij spreekt zijn waardering uit voor hoe het bestuur het op dit moment doet.

  Frans dankt hem voor het vertrouwen.

  Vincent van de Berg:

  Wat is het beleid rondom het zaterdag senioren voetbal.

  Frans geeft aan dat we op dit moment geen zaterdag selectie voetbal nastreven, wel is er nog ruimte voor nog een zaterdagteam. Gedacht wordt om weer een jong seniorenteam op zaterdag in te delen als hier behoefte aan is.

  Wim Beentjes:

  Zijn er plannen voor een totaal rookverbod op de club, dus ook op de zondag?

  Frans van Zijl geeft aan dat dit binnen het bestuur wordt besproken.

  Jacob Groen:

  Hoe staat het met de verdere aankleding van het clubhuis?
  Het oude logo van de businessclub staat op de sheets. Deze is inmiddels vernieuwd.

  Waarom is er gestopt met het Walking voetbal?

  Frans van Zijl geeft aan dat de aankleding van het clubhuis op korte termijn wordt opgepakt. De ingestelde commissie komt 10 december bij elkaar.

  Voortaan zal het nieuwe logo van de businessclub gebruikt worden.

  Het Walking voetbal is gestopt omdat er te weinig animo voor is. Zodra de animo hiervoor er weer is dan willen we als club Walking voetbal graag aanbieden. Overigens zien we dat er veel belangstelling is voor het 35+ voetbal. 

  10. Vaststelling jaarverslag incl. verslagen van de supportersvereniging en de bridgeclub

  Deze verslagen geven de leden een indruk wat er zoal wordt gedaan en gebeurd binnen de vereniging.

  Onder een woord van dank aan de samenstellers worden de verslagen goedgekeurd.

  11. Benoeming kascontrolecommissie

  Voorgesteld wordt om wederom Hans Koek te benoemen. Gezocht wordt naar een tweede lid van de kascommissie voor komend seizoen. Dit voorstel wordt goedgekeurd.

  12. Verkiezingen van bestuursleden

  Koen Ruiter (bestuurslid vrijwilligerszaken), Fred Huijtink (penningmeester) en Martin van Klinken (bestuurslid accommodatiezaken) zijn aftredend en beide herkiesbaar. Zij worden door het bestuur voorgedragen voor dezelfde functie.

  Erik Glastra wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie van bestuurslid voetbaltechnische zaken.

  Als gevolg van het stoppen van Louis Reuzenaar als secretaris van onze vereniging wordt Stefan Cnossen door het bestuur voorgedragen als secretaris. Hierdoor ontstaat er wel een vacature voor de functie van bestuurslid commerciële zaken.

  De voorgestelde benoemingen worden met applaus van de aanwezigen goedgekeurd.

  13 Afscheid van medewerkers en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste

  Louis Reuzenaar werd uitgebreid bedankt voor zijn rol als secretaris van de vereniging en werd benoemd als lid van verdienste bij FC Uitgeest. Ook voor de jarenlange inzet in allerlei functies (trainer, leider, medewerker bestuursdienst).

  Ook Frits Walsmit wordt in het zonnetje gezet en tevens benoemd als lid van verdienste bij FC Uitgeest. Frits heeft de afgelopen jaren vele voetbaltechnische functies binnen de vereniging bekleed. Zo was hij jaren lang hoofd jeugdopleidingen, zit al geruime tijd in de voetbal technische commissie, was bestuurslid voetbaltechnische zaken, was trainer/coach bij verschillende meisjes teams en is nu nog trainer/coach van Vrouwen 1 van FC Uitgeest. Daarnaast is Frits de afgelopen jaren verschillende keren ingevallen als coach van FC Uitgeest 1 en is in deze functie nog ongeslagen.

  Sluiting

  Frans dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering . 

  Louis Reuzenaar

  Secretaris