• Normen en Waarden

  Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek en schelden op een scheidsrechter, onnodig grof spel waardoor een wedstrijd ontaardt, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die uit nijd een reclamebord of deur stuktrappen.

  Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van spelers en toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten of andere klussen willen verrichten bij de vereniging.

  Fusie Club Uitgeest maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen zal een stringent normen en waarden beleid worden gehanteerd.

  In de Gedragsregels en Gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

  Gedragscode voetbalvereniging FC Uitgeest

  Binnen de jeugdafdeling is het volgende afgesproken. Alle medewerkers die bij FC Uitgeest met jeugd onder de 18 jaar omgaan, dienen kennis te hebben genomen van de regels en verklaren zich te houden aan de gemaakte afspraken. Dit dient te gebeuren door ondertekening van de betreffende overeenkomst Gedragscode Gedragscode met toelichting voetbalvereniging FC Uitgeest nov 2017

  Gedraagt men zich niet respectvol, dan hoort men niet bij FC Uitgeest!!

  Melding incidenten 

  FC Uitgeest vindt het belangrijk dat vervelende incidenten door eenieder, leden, ouders en toeschouwers, neutraal kunnen worden gemeld. Via het meldingsformulier wordt de Vertrouwenspersoon in kennis gesteld van het gebeurde. Deze zal via hoor en wederhoor op zo kort mogelijke termijn een objectief beeld te vormen omtrent het voorval; eerst wordt altijd binnen 7 dagen overleg gevoerd met de melder van het incident. Op deze wijze zal elke melding heel zorgvuldig en serieus worden behandeld. Bovenstaande staat uiteraard los van tuchtbehandelingen door de KNVB.

  Bij de melding van een incident dient u gebruik te maken van het bijgaande document Formulier melding incident. Deze melding z.s.m. insturen naar vertrouwenspersoon@fcuitgeest.nl

  Gedragsconvenant Waarde(n)volle Club 

  FC Uitgeest wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

  Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?

  Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen. Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde. Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden). Waardering: Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

  Waar draait het om?

  Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan ?? vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen ?? naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. "Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij" mag niet de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !

 • Normen en Waarden

  Gedragsregels FC Uitgeest

  Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken?? De volgende 14 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

  1.Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.

  2. Fusie Club Uitgeest toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont Fusie Club Uitgeest zich een goede gast.

  3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

  4. Voor het gebruik van het clubhuis is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van het clubhuis zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten het clubhuis, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.

  5. FC Uitgeest is rookvrij op de zaterdag en doordeweeks op trainingstijden van de kinderen. Daarnaast is er een ROOKVERBOD in de clublokalen (kleedkamers, wedstrijdsecretariaat en clubhuis).

  6. Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.

  7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.

  8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

  9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

  10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon, die in deze een soort van "filterfunctie" richting het bestuur vervult.

  11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

  12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

  13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).

  14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

  Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.

  Bijlagen: 

  Bijlage 1: Gedragscode en toelichting  

  Bijlage 2: Klachtenprocedure Vertrouwenscommissie en/of vertrouwenspersoon  

  Bijlage 3: Melding Incident